Новини

Проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”, финансиран по Административен договор №№BG06RDNP001-7.006-0072-С01 от 21.05.2019 г. сключен между Община Никопол и Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
14.10.2020
Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда изпълнение на проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”. Проектът предвижда обновяване на площадното пространство в общинския център, така че да се отчетат особеностите на терена и прилежащите пространства и да се осигури достъпна за всички среда. Предвижда се подмяна на настилките (където е необходимо), обособяване на група фонтани, изграждане на главен парков елемент със стъпаловидна структура и мини амфитеатрални форми за сядане с художествено осветление, четири вида осветление –...

Удължава се предоставянето на услугата „патронажна грижа“ чрез изпълнение на процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4
22.09.2020
Община Никопол е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0063 „Патронажна грижа в община Никопол“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0063-С01/11.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът веднъж вече е изменян с Допълнително споразумение № 1 от 23.04.2020 г. за реализиране и на операция BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, във връзка с пандемията от COVID-19. През м.септември 2020 г. се сключи ново Допълнително споразумение № 2 между Община Никопол и Управляващия орган на...

Конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД
18.09.2020
Община Никопол, на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с изпълнение на Решение № 116 /26.08.2020г. на Общински съвет – Никопол и Заповед № 239/15.09.2020 г. на кмета на община Никопол, ОБЯВЯВА: Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата...

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година
16.09.2020
Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са...

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“
02.09.2020
В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 126 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.10.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170. Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014- 2020 г.
24.08.2020
На 17 юли 2020 г. стартира прием по подмярка 4.1.2., по която НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения.Приемът ще продължи до 17:30ч. на 18 септември 2020г.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: да са регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури"; да са собственици, наематели и/или арендатори...