ПОКАНА ОТНОСНО: Представянето на проект „ Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол.

26.04.2021 00:00

Ръководството на Община Никопол, кани гражданите за участие в среща за представяне на  проект № BG06RDNP001-7.006 – 0072, с наименование   „ Основно обновяване на централен  площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол.

Проектът се изпълнява по процедура, чрез подбор на проектни предложения по  подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването на , подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура „ от мярка 7“ Основни услуги и обновяване на  селата в селските райони“ , BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ“ Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване , предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение „

Срещата  е организирана на 11.05.2021 год. от 10.30. часа  в заседателната зала на Общината .

Очакваме Ви!