BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

01.05.2021 00:00

Община Никопол е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната цел на проекта е да се осигури продължаване подкрепата чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги на територията на общината, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

По процедурата ще се реализират следните две направления:

Направление 1: Дейност Патронажна грижа, която включва:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

-   Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; супервизия на персонала

-   Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с др. средства, различни от тези по настоящата операция/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги;

-   Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2: Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности:

-   Осигуряване на лични предпазни средства;

-   Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

-   Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

-   Мерки за разделяне/изолиране при необходимост на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника и др.

  По Направление 1 ще се предоставят почасови мобилни здравно – социални услуги в домашна среда на минимум 51 потребители от община Никопол, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Всяко лице ще получава услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.07.2021 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 2 медицински сестри, 13 специалисти по социални дейности/домашни помощници/, както и психологическа подкрепа и консултиране. Дейностите по проекта ще се координират от назначен координатор.

          По Направление 2 ще се наеме допълнителен помощен персонал за почистване и дезинфекция на сградния фонд, с цел защита и предпазване на ползвателите и служителите от COVID -19; ще се извършват допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, както и закупуване на компютърна техника, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга, делегирана от държавата дейност в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

            Индикатори за изпълнение:

 1. Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 30;
 2. Участници, вкл. с увреждания в риск от заразяване с COVID-19 – 95.

    Индикатори за резултат:

 1. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост– 30;
 2. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 95.

     Данни за проекта:

Дата на стартиране:   01.05.2021 г.

Продължителност:      14 месеца, от които 12 пряко предоставяне на услугите

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 207 725.22 лв.

Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 176 566.44 лв.

Национално финансиране: 31 158. 78 лв.

 

 1. Информация за кандидат-потребителите по Направление 1:

            Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., лица под карантина във връзка с  COVID-19, лица от рискови групи за заразяване с COVID.

            Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 1. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

 

Със Заповед на Кмета на Община Никопол се съставя Комисия за подбор на потребители и персонал по проекта. Определянето на ползвателите на услугите ще се извършва в съответствие с утвърдената Процедура за подбор на потребители, на база оценка на потребностите, извършена от специалист с необходимата квалификация. Изборът на потребители е отворен процес и ще се реализира на два етапа – първоначален и последващ. При необходимост ще се извършва актуализация в списъка на потребителите.

      За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

 

 1. Информация за кандидатите за работа по Направление 1:

            2.1.  Медицински специалисти: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение 2 медицински сестри, почасово за 12 месеца, считано от 01.07.2021 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършена степен на образование (копие);
 5. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 6. Копие на документ, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
 7. Копие на Удостоверение за преминато специфично обучение, съгласно Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания /при налично такова/.

            2.2. Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение 13 домашни помощници/ДП/ – 2 ДП на  8 часа/дневно, 4 ДП на 6 часа/дневно и 7 ДП на 4 часа/дневно, за 12 месеца, считано от 01.07.2021 г. За домашни помощници могат да кандидатстват неактивни/безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършена степен на образование (копие);
 5. Копие на Удостоверение за преминато специфично обучение съгласно Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания /при налично такова/.

                

 1. Информация за кандидатите за работа по Направление 2:

С цел подкрепа на услугите, ДДД, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1 /ЦНСТПЛПР № 1/, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2 /ЦНСТПЛПР № 2/ и Център за обществена подкрепа /ЦОП/, в условията на пандемия ще бъдат назначени на трудово правоотношение, считано от 01.07.2021 г., за 12 месеца, 3-ма чистачи/хигиенисти на 8 часа, по един за всяка от услугите. За длъжността могат да кандидатстват неактивни/безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършена степен на образование (копие).

            Подборът на лицата ще се извърши от Комисията за подбор на потребители и персонал по проекта, определена със Заповед на Кмета на Община Никопол, след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде посочена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 5. Ангажираните по проекта медицински специалисти и специалистите по социални дейности ще предоставят услугата след преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата/ако не са преминали такова по Компонент 2/.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани.

     Срок за подаване на документи: считано от 05.05.2021 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., Краен срок за подаване на документи – 15.00 ч. на 21.05.2021 г.

Лице за контакт: Искра Ангелова – Ръководител на проекта, GSM 0878782083


Приложение № 1
Заявление потребители
Заявление изпълнители


Наименование Брой тегления
заявление изпълнители.docx 5 Изтегли
Приложение 1.docx 6 Изтегли
заявление потребители.docx 4 Изтегли