ПРОМЕНЯ СЕ ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ИНДИКАТИВНИЯ ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОГНОЗИТЕ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА 2021 г.

На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, във връзка с чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за удължаване срока на внасяне на окончателния проект за бюджет на общината, индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси,  уведомявам всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спортни сдружения и цялата общественост, че се променя датата на публичното обсъждане от местната общност на окончателния проект на бюджет на общината, индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси за 2021 г., което ще се проведе, както следва:

 

Дата, ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет

1.

05.02.2021 г. - петък

14:00 часа

гр.НИКОПОЛ,ул.”Ал.Стамболийски”№5,       в сградата на Общинска администрация-Никопол, 3-ти етаж, заседателна зала

 

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Община Никопол на адрес: http://www.nikopol-bg.com, категория „Бюджет”.

Предложения, мнения, препоръки и становища по проекта за бюджет за 2021 г. може да подавате до 05.02.2021 г. в деловодството на Община Никопол на адрес: гр.Никопол, ул.”Ал.Стамболийски” № 5, ет.1, информационен център за граждани и юридически лица или на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

В случай на промяна на часът, мястото и/или датата на провеждане на обсъждането, ще бъдете информирани своевременно на интернет страницата на общината на адрес: http://www.nikopol-bg.com.

Предвид епидемичната обстановка, очакванията за която са да продължи и през м.януари и м. февруари 2021 г., препоръчваме активното ви участие да се осъществи чрез писмени предложения.

Обсъждането ще се проведе  при прилагане на необходимите мерки за противоепидемична защита, спазване на социална дистанция, лична хигиена и носене на предпазни маски.

На обсъждането ще се допускат посетители  - до ограничения капацитет на залата!

Истински се надяваме заедно да вземем решенията за нашето по-добро и сигурно бъдеще.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Ивелин Савов

Кмет на Община Никопол