Срокът за подаване на документите за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020г. включително

На основание Писмо с изх.№ 07-06-124/29.10.2020г. на председателя на НСИ във връзка, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документите за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020г. включително

                Документите могат да се получават и подават по образец съгласно приложенията в сградата на Общинска администрация – Никопол – етаж 1, в Центъра за административни услуги и информация на гражданите на гише – деловодство.

                Преброители ще се набират за всички населени места на територията на общината.

 

 

                Приложение на документите, които трябва да подадат кандидатите:

  1. Заявление оп образец с приложени към него документи
  2. Автобиография по образец
  3. Съгласие за обработка на лични данни – по образец