Новини
Проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”, финансиран по Административен договор №№BG06RDNP001-7.006-0072-С01 от 21.05.2019 г. сключен между Община Никопол и Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
14.10.2020

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда изпълнение на проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”.

Проектът предвижда обновяване на площадното пространство в общинския център, така че да се отчетат особеностите на терена и прилежащите пространства и да се осигури достъпна за всички среда. Предвижда се подмяна на настилките (където е необходимо), обособяване на група фонтани, изграждане на главен парков елемент със стъпаловидна структура и мини амфитеатрални форми за сядане с художествено осветление, четири вида осветление – основно, районно, насочено и художествено осветление. Заложено е поставянето на различни архитектурни елементи – кашпи, пейки, кошчета за смет, информационни табели. Предвидено е да се приложат всички необходими мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредба №6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии – подходящи габарити на алеите, ивици с тактилни плочи, ясна ориентация за безопасни зони и евентуална евакуация на хора при бедствие. Зелените площи ще бъдат обработени и затревени. Съществуващата растителност ще бъде обогатена с храстови групи и цветни акценти. Ще се използват декоративни дървета и храсти, съобразени с инфраструктурните особености на терена.

Обща цел: Насърчаване на социалното приобщаване и повишаване качеството на живот в гр. Никопол и общината като цяло, чрез подобряване на обществено достъпната материална база и осигуряване на здравословна и безопасна среда на населението.

Конкретни цели:

▪ Постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички жители и посетители архитектурна среда в гр. Никопол;

▪ Подобряване на техническата материална инфраструктура в гр. Никопол;

▪ Осигуряване на комфортен и безопасен достъп на населението до място за социализация, отдих и забавление;

▪ Насърчаване на социалното приобщаване на населението, чрез подсигуряване на обществено достъпна и привлекателна среда със свободен достъп, включително за хората с увреждания;

▪ Подобряване на средата и възможностите за провеждане на масови обществени дейности, които да повишат интереса на подрастващите и населението към различни социални инициативи;

▪ Опазване на околната среда, чрез рационално използване на природните ресурси.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 21.05.2022 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 632 288.44 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.