Новини
Удължава се предоставянето на услугата „патронажна грижа“ чрез изпълнение на процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4
22.09.2020

Община Никопол е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0063 „Патронажна грижа в община Никопол“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0063-С01/11.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Договорът веднъж вече е изменян с Допълнително споразумение № 1 от 23.04.2020 г. за реализиране и на операция BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, във връзка с пандемията от COVID-19.

През м.септември 2020 г. се сключи ново Допълнително споразумение № 2 между Община Никопол и Управляващия орган на ОП РЧР, влизащо в сила от 02.10.2020 г., с цел удължаване предоставянето на услугата патронажна грижа с 6 месеца, чрез изпълнение на процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4.  

Основна цел на Компонент 4 е да продължи процеса на подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. Основна дейност по К4 - предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

С цел продължаване изграждането на модела за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, по проекта ще продължи предоставянето на почасови мобилни здравно – социални услуги в домашна среда на определените в Компонент 2 петдесет и един потребители от община Никопол, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Патронажната грижа ще се предоставя за 6 месеца, считано от 02.10.2020 г., от наетия в Компонент 2 екип от специалисти, включващ 2 медицински сестри, 13 специалисти по социални дейности/домашни помощници/ и 1 психолог.

           

          Индикатори за изпълнение:

-    Лица над 18 г. – 51 лица

          Индикатори за резултат:

-    Участници над 18 г., вкл.с увреждания, получаващи патронажна грижа – 51 лица

            Данни за К4:

Дата на стартиране:   02.10.2020 г.

Дата на приключване:  31.03.2021 г.

Продължителност:       6 месеца

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 56 034.72 лв.

Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 47 629.51 лв.

Национално финансиране: 8 405.21 лв.

 

 1. Информация за потребителите по проекта:

            Целевите групи остават непроменени:

 • Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства

Настоящите потребители на услуги от Компонент 2 могат да продължат да ползват услугата.

Изборът на потребители е отворен процес. При необходимост ще се извършва актуализация в списъка на потребителите.

            Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 1. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

 

Със Заповед на Кмета на Община Никопол се съставя Комисия за подбор на потребители и персонал по проекта.

      За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

 

 1. Информация за кандидатити за работа по проекта:

 

            2.1.  Медицински специалисти: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение по Компонет 2 две медицински сестри, считано от 02.10.2020 г.

            При необходимост се извършва смяна на специалистите. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5. Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).        

2.2. Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение по Компонет 2 13 домашни помощници. При необходимост ще се извършва промяна в състава на специалистите.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5. Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

            2.3. Психолог: Предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

            Документите за нови кандидат – потребителите и нови кандидати за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани.

    

Лице за контакт: Искра Ангелова – Ръководител на проекта, GSM 0878782083