Новини
Конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД
18.09.2020

Община Никопол, на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с изпълнение на Решение № 116 /26.08.2020г. на Общински съвет – Никопол и Заповед № 239/15.09.2020 г. на кмета на община Никопол,

ОБЯВЯВА:

 1. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за възлагане на управлението, при следните условия:

 

 • Изисквания към кандидатите:
 • Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

*кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални изисквания

 • Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на Община Никопол (приложение № 1);
 • Автобиография – европейски формат;
 • Документ за самоличност на кандидата – в собственоръчно заверено ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);
 • Собственоръчно заверени ксерокопия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

*квалификация по „Здравен мениджмънт“ се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г.

 • Собственоръчно заверени ксерокопия от документи удостоверяващи наличието на изискуемия трудов стаж;
 • Свидетелство за съдимост;
 • „Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Никопол“ ЕООД за периода 2020г.-2023г.“

*Комисията има право да извършва проверки за истинността на предоставените документи.

 • Определя следната тема за събеседването:

"Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Никопол, методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещо развитие."

*Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт, действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебното заведение.

 • Място и условия за подаване на изискуемите документи:
  • Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. 1.2. се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в срок съгласно т. 1.5. в Информационен център за обслужване на гражданите и юридическите лица - деловодството на общинска администрация – Никопол, с адрес: гр. Никопол, ул."Ал. Стамболийски"№ 5, етаж1.
  • Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение (приложение № 2), в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която се кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документите за самоличност и издаденото му удостоверение.
  • Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. 1.2. се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства (Плик № 1). Писмената разработка се подава едновременно със заявлението и документите по т.1.2. в отделен непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде изписано: „Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Никопол“ ЕООД за периода 2020г.-2023г.“ и името на кандидата (Плик № 2). „Плик № 1“ и „Плик № 2“ се поставят в един общ непрозрачен запечатан плик, върху който следва да е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства;
 • Срок за подаване на документите до 20.10.2020 г. вкл. /словом: двадесети октомври две хиляди и двадесета година/
 • Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Етап I: 21.10.2020 година, 10:00 часа, в заседателната зала на Община Никопол;

Етап II: 21.10.2020  година, 11:00 часа, в заседателната зала на Община Никопол;

Етап III: 21.10.2020 година, 13:00 часа, в заседателната зала на Община Никопол;

 • Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „МБАЛ – Никопол“ ЕООД:

 

Етап I: „Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания“: В деня на провеждане на конкурса, съгласно т. 1.6, комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи и в присъствието на кандидатите отваря пликовете по реда на тяхното постъпване. След отваряне и проверка на представените документи, комисията съобщава за допуснатите кандидати, които ще вземат участие във втория етап на конкурсната процедура. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в настоящата заповед или същите са с невярно съдържание.

*Комисията има право да извършва проверки за истинността на предоставените документи.

Етап II: „Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“: Комисията оценява представените от допуснатите кандидати „Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Никопол“ ЕООД за периода 2020г.-2023г.“, като оценката се формира въз основа на следните критерии:

 • Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • Съответствие на формалните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
 • Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
 • Логическа структура на разработката;
 • Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания.

*До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от „много добър“ 4.50. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 3) за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период от време, за всеки един от кандидатите.

 

Етап III: „Събеседване с кандидатите“: Оценката от проведеното събеседване се формира въз основна на следните критерии:

 • Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
 • Степен на познаване на нормативната уредба;
 • Способност да се планират и взимат управленски решения;
 • Административни умения, професионални и делови качества;
 • Комуникативни способности и организационни способности;
 • Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

* Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 4) за оценка от проведеното събеседване с кандидатите. Класират се кандидатите получили, средна аритметична оценката от програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от „много добър“ 4.50, за което класиране комисията попълва окончателен формуляр (приложение № 5)

Община Никопол предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ-Никопол“ ЕООД в еднодневен срок от отправеното писмено искане (приложение № 7), придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящата заповед конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели.