СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014- 2020 г.

На 17 юли 2020 г. стартира прием по подмярка 4.1.2., по която НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения.
Приемът ще продължи до 17:30ч. на 18 септември 2020г.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 да са регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури";
 да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя и собственици и/или ползватели на животновъдните обекти.
Всички животновъдни обекти трябва да са разположени на територията на планински район
ПОДПОМАГАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПРОЕКТИ, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
 модернизиране или увеличаване на наличните производствени активи;
 подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоноснии дървесни видове за производство на мед;
 повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността;
 изграждане, реконструкция / рехабилитация на съоръжения и оборудване,
 включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване.
РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, е не повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като:
 Минималният размер на допустимите разходи - 2 444,75 лв.;
 Максималният размер на допустимите разходи - 48 895 лв. (136 906 лв. колективни инвестиции).
СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
от ПРСР 2014- 2020 г.
Национална служба за съвети в земеделието
предлага безплатно на кандидатите по подмярка 4.1.2:
 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за кандидатстване;
 СЪДЕЙСТВИЕ при окомплектоване на изискуемите документи;
 СЪДЕЙСТВИЕ при електронното подаване през ИСУН 2020;
 ПРЕДОСТАВЯНЕ на съвети за изпълнението на бизнес плана.