Новини
От 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП.
08.01.2020

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5800 Плевен, пл. „Възраждане”, № 1, офис 307, тел. 0876302559, e-mail: bsapop@abv.bg

Изх.№ 009/08.01.2020 г.

 

ДО

Г-Н ИВЕЛИН САВОВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

 

            От името на Браншово сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, Ви уведомявам, че от 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен  ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП.

            Протестните действия ще продължат до поемане на ясни ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаване на поставените от нас проблеми, а именно: инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници и създаване на единен орган за контрол; намаляване размера на тол-таксите и обхвата на системата; справедливо разпределение на средствата за субсидиране и компенсиране на превозите; осигуряване на достъп до европейско финансиране и законодателни промени в ЗАП, Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспортна в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

             Моля, да уведомите Кметовете на всички населени места към Община Никопол за предстоящите протестни действия.

            ПРИЛОЖЕНИЕ:Писмо на Конфедерацията на автобусните превозвачи до Председателя на УС на НСОРБ.

 

С уважение,

 

 

ПАЛУШКА ГЕОРГИЕВА

Председател на УС на БСАПОП

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"