Новини
Изменен срок за подаване на декларации по чл. 24 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол
18.12.2019
Във връзка с изменение на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, обнародван с ДВ бр. 98 от 2018г., в сила от 01.01.2019г., уведомяваме всички собственици на недвижими имоти на територията на община Никопол, че крайния срок за подаване на декларация по чл. 24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол е 31 октомври. Всички подадени след този срок декларации няма да бъдат уважени и собствениците няма да бъдат облекчени от част от таксата за битови отпадъци.
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"