Новини
Община Никопол организира на 02.12.2019 г.от 16,00 часа в заседателната зала, находяща се в Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5,ет. 3 информационен ден за разясняване на възможностите за обновяване на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”
29.11.2019
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"