Новини
Проект „Подобрени социални услуги в Домашен социален патронаж гр.Никопол, чрез модернизиране на кухненското оборудване“
25.04.2019

На 16.04.2019 г. между Фонд „Социална закрила” към МТСП и Община Никопол беше подписан Договор за съвместна дейност №РД04-10/16.04.2019 г. за закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане  по проект „Подобрени социални услуги в Домашен социален патронаж гр.Никопол, чрез модернизиране на кухненското оборудване”.

            Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на самотно живеещи възрастните хора и хора с увреждания от Община Никопол чрез подобряване материалната база на Домашен социален патронаж гр. Никопол за предоставяне на качествени услуги „Домашен социален патронаж” и „обществена трапезария” в съответствие с европейските хигиенни изисквания за приготвянето на здравословна храна.

Проектът е на обща стойност 26 933,16 лв, като 24 239,84 лв са от Фонд „Социална закрила” и 2 693,32 лв са собствено финансово участие на Община Никопол.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Организация и управление на проекта, в т.ч. провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки и сключване на договор с доставчик.

Със Заповед на Кмета на Община Никопол ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта включващ: ръководител, юрист и счетоводител с ясно разписани ангажименти.

За избор на изпълнител/ доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител.

Екипът по проекта ще изготвя междинни и финален отчет.

Дейност 2: Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване.

Доставката се извършва в определения в договора с изпълнителя срок, а оборудването и обзавеждането се приема чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Дейност 3: Информиране и публичност по проекта

Информация за изпълнението на проекта и ролята на Фонд „Социална закрила“ във финансирането на дейностите, ще бъде публикувана в сайта на община Никопол и в информационния ежемесечник на общината.

Целева група:Хора с увреждания, Възрастни хора и Етнически общности

Ползватели на социалната услуга: 150 самотни възрастни хора и лица с увреждания, потребители на Домашен социален патронаж Никопол

Проектът ще се реализира на територията на Община Никопол

Начало на проекта: 05.2019 г.

Край на проекта:   08.2019 г.

 

от Екип на проекта

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"