От празник до празник

Дата на публикуване: 14.08.2015 00:00

Изтича последната година от мандат 2011- 2015 година. Година през която продължихме да следваме принципите, заложени в програмата за управление, свързани с постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, възможности за развитието на туризъм  и не на последно място – на висока социална чувствителност.

Водеща посока в ежедневната ни работа бе модерната европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.

 

С какво ще запомним  тези месеци.

 

1. С реализацията на най – мащабното строителство от години насам, калихме волята си, научихме се на повече търпение, диалогичност и толерантност, като не допуснахме моменти на социално напрежение.

 

2. Работихме усърдно,  за да подготвим ключовите документи и инструменти за обезпечаване на следващия планов и програмен период. Опитахме се да осигурим ресурс за развитие на всички направления  от социално – икономическия живот, съобразно съществуващите възможности на местното и привлечено (европейско) финансиране

 

3.  Това  бе годината на големите инвестиции с висока ефективност.

Работихме по изграждането на екологичната инфраструктура в сектор отпадъци и започна работата по превенция на наводненията причинявани от високите води на р. Дунав . Продължихме да работим за красива, зелена и достъпна градска среда.

 

4. Не на последно място, в резултат на последователни усилия, заедно с общността планирахме визията за развитието на града за години напред.

 

Подготвихме се за новия програмен период, защото темпото на развитие не трябва да бъде намалявано. Освен километрите асфалтирани и преасфалтирани улици и пътища, броят на ремонтираните сгради и площади, по – важно е онова, което всички тези инвестиции ще дадат на Никопол и селищата от общината , а това са  по-добри условия на средата, в която живеем.

Община Никопол успешно реализира ангажиментите , свързани с мащабни инвестиции с европейско финансиране, насочени към решаването на сериозни проблеми на базисната и екологична инфраструктура , с подобряване качеството на градската среда, с туризма , с културния и исторически потенциал на нашия град , с предоставянето на  разнообразни и качествени социални услуги в общността,  с подобряването на административния капацитет  с разработването и приемането на основните стратегически документи за общината .

Уверено можем да заявим, че община Никопол защити позициите си на активен и мотивиран бенефициент по оперативните програми, на което до голяма степен се дължи темпът на договаряне и усвояване на европейските фондове. Въпреки немалкото трудности и предизвикателства , благодарение на създадения административен капацитет, натрупания опит и мобилизация, успешно реализирахме и работим по различни проекти.

 

√ Проект:“Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Никопол”, финнасиран по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/016  на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” ,Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР . Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ ,Бюджетна линия: BG161PO001/5-03/2013. Обща стойност на проекта 200 хил. лв. и продължителност 20 месеца. Цели на проекта: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да подпомогне  осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Никопол, чрез реализация на проекти на градската територия и/или райони  с негативни тенденции в настоящето им състояние и/или с нереализиран потенциал, с цел привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

√ Проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Бенефициент: Община Никопол в партьорство с общините Свищов, Павликени,  Левски и Белене и  „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)”.Общата  стойност на проекта е 43 170 924,24 лв. Проектът не е част от друг по-голям проект и ще бъде изпълняван на три етапа.Разделянето на изпълнението му на етапи е обусловено, както от  заданието за прединвестионното проучване, така и от Механизма за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с финансиране по Оперативна програма „ Околна среда  2007-2013 год.”. I- ви етап на изпълнение :

Регионалният център за управление на отпадъците построен  на площадка в землището на с. Санадиново, община Никопол, заемаща площ от 173,981 дка.  На площадка „Санадиново” ще бъдат изградени повечето от предлаганите инсталации за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). Поради голямата отдалеченост на Община Павликени проектът предвижда изграждането на площадка площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния. Площадкта е разположена югозападно от съществуващо общинско депо на град Павликени и заема обща площ 10,328 дка. и старта на нейното изграждане бе даден през месец октомври.

Изпълнението на Проекта  ще доведе до създаване на условия за изпълнение на изискванията на националното и европейското законодателство, задълженията по договора за присъединяване и на изискванията за изграждане на инфраструктура за управление на битовите отпадъци.

√ Проект „ Първоначално залесяване на неземеделски земи”, изпълняван по ПРСР 2007-2013 г.;Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" на стойност  305 725,23 лв.

√Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“,съфинансиран от ЕС по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г. Главната цел на проекта е подобряване на ефективната защита на околната среда и устойчиво развитие на природните ресурси в трансграничния регион Турну Мъгуреле - Никопол, както и осигуряване на по-добра среда за живот, работа и сътрудничество между хората.

Проект BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11

Проект „Подкрепа за достоен живот”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09- Алтернативи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 .

ПроектОбществена трапезария” - финансиран от МТСП, Фонд „Социална закрила” с който се предоставя за 6 поредна година топъл обяд на 62 лица в неравностойно положение от гр. Никопол и с. Новачене. Обща стойност на проекта е 29 989,10 лв.

Със средства по  ПМС № 19 от 7.02.2014 г. изградихме и ремонтирахме много улици в гр. Никопол и селищата от общината, както и междублокови пространства

Към момента вече са завършени обектите :

- с. Новачене – ул. „ Л. Дочев”  на стойност 50 хил. лв., на която е поставена 1100 кв. м. бетонова настилка ;

- с. Драгаш войвода – извършен е ремонт на 3 улици, като е поставена 250 м. бетонова настилка и бордюри;

- гр. Никопол – мащабни ремонтни и укрепителни дейности свързани с тежкия релеф и свлачищните процеси. Вече окончателно  е завършен ремонта на ул. „Драгоман „ и ул.”Смолянови”  на обща стойност 60 хил. лв. , на които е извършено е асфалтиране, подмяна бордюри, подмяна на водопровод и частична подмяна на канализация, завършена е една от важните улици в града - ул. „Елия”,  улиците

„ Раковска” , „ Ген. Кридинер” и „ Димътър Благоев”, на които е извършено асфалтиране, поставят се бордюри и тротоарни плочи, частично се подменя канализация и водопровод.  Общата дължина на всички улици възлиза приблизително на 3 000 м., а общата стойност на финансовите средства на  2 710 000 лв.  В рамките на същото ПМС №19, Община Никопол получи още :

ü  160 000 лв. за изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул.”Витоша №6 и №8 в град Никопол

ü  150 000 лв. за ремонт на ЦДГ №3 „Радост” в град Никопол

 

 Така общата сума на предоставените финансови средства за общината възлиза на повече от 3 мил. лв. с които  средства ние успяхме да извършим ремонти на уличната мрежа, които не са извършвани в този мащаб през последните 40 години. Тяхното изпълнение подобри градската среда, осигури по-добра достъпност в кварталите и до историческите обекти, дава възможност селищата ни да станат по-добро място за живот. Предвиждаме до настъпването на зимния сезон да извършим ремонт и на осветлението по крайбрежната ул.” Хр. Ботев”, едно от обичаните места за разходка и почивка на никополчани.

Бих искал да подчертая, че поетапно завърши  реконструкцията и ремонта на  площадите в 7 от селата в общината – Лозица, Любеново, Въбел, Дебово, Жернов, Асеново и Санадиново  по мярка 322 от ПРСР на обща стойност 800 000 лв. , а също и  ремонта на ІV класна пътна мрежа  по мярка 321 на същата програма , отнасящ се до : отклонението Новачене – Санадиново и Драгаш войвода – Разсадника с общ бюджет 4.5 мил. лв.

Със средства на Министерството на младежта и спорта се реновираха  3 спортни площадки за най-младите жители на общината  - в двора на СОУ” Хр. Ботав „ и Общински детски комплекс – Никопол и 1 в с. Бацова махала.  По проекта се извършва подмяна на настилка и съоръжения, поставят се пейки и места за зрители.

В заключение, бих искал да обобщя, че изпълненото през последната година обхваща в голяма степен целия спектър от развитието на социално – икономическия живот на общината.

Това бе период, в която Община Никопол работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал .

Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление.

Благодаря за всеотдайността, с която екипът на общинска администрация работи, за достойните цели, които сме си поставили.

Благодаря на Общински съвет - Никопол за подкрепата и ангажираността, с която изпълняваше важната функция на коректив и партньор.

Благодаря на всички организации – държавни, частни и неправителствени, които ни подкрепиха.

Благодаря на всички граждани за това, че бяха търпеливи и толерантни, взискателни и критични, активни и съпричастни при управлението на публичните процеси в нашата община.

Искам от сърце да благодаря на всички, които обичат града ни и подкрепят нашите усилия за развитието на общината. Нека празникът на Пресвета Богородица  ни доне онази искра от позитивизъм и енергия, която да ни даде кураж и увереност да продължим да работим за нашия обичан Никопол!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!Най-големи инфраструктурни обекти:
Регионално депо за битови отпадъци


Първа копка превенция на риска от наводнение


Площади в селища на община Никопол:

с. Въбел
с. Дебово
с. Любеново
с. Лозица
с. Жернов


с. Санадиново
с. Драгаш войвода

с. Бацова махала


Улици:

гр. Никополс. Драгаш войводаІV -то класна пътна мрежа:

Път разсадника
с. Евлогиево