Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Наредби

Наредба № 1
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никопол

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол приета с Решение № 224 от 05.05.2017 г. на Общински Съвет - Никопол

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Никопол
 
Наредба за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Никопол

Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Никопол

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Никопол

Наредба за предложенията, сигналите, жалбите и молбите на гражданите

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Никопол върху общинската част от капитала на търговските дружества /граждански дружества и сдружения с нестопанска цел/

Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в община Никопол

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от ДСП - Домашен Социален Патронаж в община Никопол

Наредба за управление на общинския дълг

Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на община Никопол

Наредба за реда и условията за поставяне и премахванети на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56, ал. 1 от ЗУТ на територията на община Никопол

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

Наредба за организацията и дейността на работата на клубовете на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Никопол

Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на община Никопол

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никопол

Наредба за начални цени за отдаване под наем на Общински обекти и терени със стопанско и административно предназначение в община Никопол

Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

Наредба за символите, празниците, почетните знаци и награди на Община Никопол

Етичен кодекс

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Общ.Никопол и издаване на сертификат за инвестиция клас В - Сертификат за инвестиция клас В
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg