Обявления


------------------------------------ 
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"БТК" ЕАД 831642181
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Приемо-предавателна станция за глас и/или на БТК ЕАД, VT5611 A Evlogievo TVR"

------------------------------------ 

ОБЯВА за обществеността
уведомяваме Ви, че "ЧЕЗ Разпределение" АД има следното инвестиционно предлоение:
"Външно кабелно електрозахранване НН на "Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг"""

------------------------------------ 
Съобщение съгл чл. 62а,ал. 1 от Закона на водите за промяна разрешително № 12170686/31.10.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка

13.03.2020г.
------------------------------------


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА НИКОПОЛ
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" НАД Р."СЪЗЛИЙКА", НАХОДЯЩ СЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.НИКОПОЛ - ПРОМЯНА ПО ЧЛ.154, АЛ.5 ОТ ЗУТ

11.02.2020г.
------------------------------------

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА НИКОПОЛ
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 5 /пет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол, със следните адреси:
• Блок „Еделвайс“, гр. Никопол, ул. Крепостна №12
• Блок „Шишман“, гр. Никопол, ул. Елия №47-49
• Блок „Елия“, гр. Никопол, ул. Раковска №8
• Блок „Дунав“, гр. Никопол, пл. Европа №1
• Блок „ДЗС“, гр. Никопол, пл. Европа №11
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Ивелин Савов, Кмет на Община Никопол.
Адрес: Община Никопол, гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, тел.: 06541/2190, факс: 06541/2764, e-mail: obshtina@nikopol-bg.com
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

24.01.2020г.
------------------------------------
Искане за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от Клеърс ЕООД за инвестиционно предложение "Използване на съществуващи резервоари за съхранение на нефтопродукти за захранване на газонафтова горелка(фабрична) към машина 2 за производство на хартия"
------------------------------------


Заповед на Кмета на Община Никопол относно определяне на границите на районите, включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район през 2020 г.; честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извънстроителни граници; честотата на извършването на дейностите по управление на "зелени" отпадъци в строителни граници.


------------------------------------ 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕЛИА МИЛК ООД, представлявана от Ахмед Тосунов Татарлъ, Атакан Ахмедов Татарлъ, Турай Ахмедов Татарлъ

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Газово захранване и котелна инсталация към цех за преработка на мляко до 6т/дн“.Инормация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС
------------------------------------

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Никопол

Представлявана от д-р Валерий Димитров Желязков- Кмет

гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски”, №5

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в местност „Карач дере“ в землището на град Никопол“.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


публикувано на 23.10.2019г.
--------------------------------------------------------------

ОБЯВА

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Становища и коментари може да подавате с приложеният формуляр за коментари.

Задание
Приложения


публикувано на 07.10.2019г.
----------------------------------------------------------------

Покана за обществено обсъждане от местната общност на проект за дългосрочен дълг от Община Никопол

публикувано на 18.07.2019г.
----------------------------------------------------------------

На 20.06.2019 година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари в гр. Никопол

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

Уведомително писмо от Община Белене за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 06:00 до 10:00 часа на територията на община Белене

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 21.06.2019 г. /петък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари във с. Дебово, с. Новачене, с. Санадиново и с. Бацова махала

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 20.06.2019 г. /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари във с. Лозица, с. Любеново, с. Въбел и с. Драгаш войвода

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 16.06.2019 г. / неделя/ ще се извъърши дезинсекционна обработка против комари в гр.Никопол

публикувано на 10.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

От 13.06.2019 г. до 16.06.2019 г. /четвъртък до неделя/ще се извършат дезинсекционни обработки против комари във всички населени места от община Никопол

публикувано на 10.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 01.02.2019 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 04.01.2019 г.
----------------------------------------------------------------

Община Никопол започва приемането и издаването на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите: скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР


публикувано на 19.12.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг

публикувано на 19.12.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Заповед на Кмета на Община Никопол относно определяне на границите на районите, включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район през 2019 г.; честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извънстроителни граници; честотата на извършването на дейностите по управление на "зелени" отпадъци в строителни граници.


публикувано на 17.10.2018 г.
----------------------------------------------------------------
ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 04.09.2018 г.
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА
- повече информация ТУК

публикувано на 04.09.2018 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 08.08.2018 г.
----------------------------------------------------------------

П О К А Н А за обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен заем от ЦБ, за частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.


публикувано на 31.07.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Уведомление за наземно третиране на земеделски площи в землище Никопол за периода от 01.06.2018 г. до 03.06.2018 г.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
П О К А Н А
за обществено обсъждане от местната общност
на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, в качеството на
„СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”, за рефинансиране на съществуващ дълг по договор за
кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
общината) и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на
нов дълг, с „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ” „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол („МБАЛ-Никопол” ЕООД), за погасяване
на публични задължения на „МБАЛ-Никопол” ЕООД
към Националната агенция за приходите
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ НОВАЧЕНЕ И ОУ П.ЕВТИМИЙ С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВАТ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ № 1 ЩАСТЛИВО НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
-------------------------------------------------------------------------- 
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
--------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------
 

СТАТУТ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ НА ИМЕТО НА ОЛАРУ РОБЕРТ-СТЕФАН (1989-2013)

СТАТУТ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ИМЕТО НА ВЕРОНИКА ТРАЙЧЕВА ЗДРАВКОВА (1991-2015)

--------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите Изх. № ПВ1-00116/18.04.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ V-VII КЛАС - ПИГ В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 ОТ Закона за водите
--------------------------------------------------------------------------
УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.1 АПК относно ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.65, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТНЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.МУСЕЛИЕВО И В С. НОВАЧЕНЕ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
Съобщение на Басейнова Дирекция съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - "ТК - Био Селекшън - Дебово"

--------------------------------------------------------------------------
Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на:
1. Границите на районите включени в системата на организираното
поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ
2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци
в строителни и извън строителни граници
3. Честотата на извършване на дейностите по управление на "зелени" отпадъци
в строителни граници
--------------------------------------------------------------------------
Обява за провеждане на конкурс за свободни войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши
училища в страната и чужбина от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по
длъжностно разписание за резервисти
---------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" и Детска градина № 1 "Щастливо детство" гр. Никопол
обявяват свободни работни места
----------------------------------------------------------------------------
В сградата на Общинска администрация-Никопол, етаж 1,
Център за административни услуги и информация до 3
1.08.2016 год.
се записва за дърва за огрев /акация/.
Цена на 1 пр. куб.м – 60.00 лв.
Право на записване имат лицата, които нямат данъчни задължения
към Община Никопол.
С приоритет при записването ще се ползват лицата представили
експертно решение от ТЕЛК и/или самотно живеещи лица.

-----------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места
------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода
-------------------------------------------------------------------------------
Свободни работни места в Детска градина "Георги Иванов" с. Новачене

--------------------------------------------------------------------------------

СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места

---------------------------------------------------------------------------------

ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
-----------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУБРАТ

------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал. 1, във връзка с чл.75 от Закона за водите
Изх№ ПВ1-00015,Плевен 17.05.2016 на МОСВ, Басейнова дирекция "Дунавски район"

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон

------------------------------------------------------------------------------------------

Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата за 2015 г.

------------------------------------------------------------------------------------------

Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности


------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора


-------------------------------------------------------------------------------------------
До всички наематели на пасища, мери, ливади от  ОПФ
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
-------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение за провеждане на консултации по Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол
----------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД/03.08.2015 на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумения между собствениците и/или ползвателите

-----------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба "Земеделие" - Никопол СЪОБЩАВА, на земеделските производители на територията на община Никопол, че са изготвени предварителните регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70 за изготвяне на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица имат право да подадат заявления за отстраняване на допуснати грешки и неточности в срок до 18 август 2015г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Протокол от Заседание на комисия назначена със Заповед №99-1/02.04.2015г.

-----------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД - Забранява се къпането във водите на р.Дунав и всички открити водни обекти на територията на община Никопол, като се поставят обозначителни табели "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО"

-----------------------------------------------------------------------------------

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------