Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт
карта на сайта
  • Администрация
  • Банкови сметки
  • Бюджет
   • Бюджети
   • МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   • ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
  • Връзки
  • Достъп до обществена информация
   • Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
   • Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
   • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
   • Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
   • Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
   • Право на достъп до обществена информация
   • Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация
  • Екология
  • Зам. кмет
  • Зам. кмет
  • ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
   • ЗАПОВЕДИ
   • ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
  • КОНТАКТИ
  • Кмет на общината
  • Кметове на кметства и кметски наместничества
   • Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  • Конкурси
   • Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево
   • Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
   • Конкурс за длъжностите: старши експерт
   • Конкурс за длъжността \"Директор на дирекция \"Административно обслужване и Правни дейности\" при Общинска администрация Никопол
   • Конкурс за длъжността \"Директор на дирекция \"Икономически дейности\" при Общинска администрация Никопол
   • Конкурс за длъжността старши експерт \"Финансово - счетоводни дейности\"
   • Конкурс за длъжността: Директор на дирекция \"Устройство на територията\" при Общинска администрация Никопол
   • Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
   • Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата \"Приемна грижа в Община Никопол
   • Обявление за свободни работни места в СУ \"Христо Ботев\" гр. Никопол
   • Обявление за свобоно работно в Детска градина \"Слънце\" с. Драгаш войвода
  • Култура
  • Местни данъци и такси
   • Действащи ставки
   • Проверка - Данъци
   • Съобщения
   • Формуляри
  • Начало
  • Новини
  • Нормативни актове
   • Годишен план за ползване на дървесина на Община Никопол за 2013 г.
   • Годишен план за ползване на дървесина на Община Никопол за 2014 година
   • Заповеди на ОД \"Земеделие\" - гр. Плевен
   • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен за 2014-2015 г.
   • Заповеди на Областна дирекция \"Земеделие\" - Плевен за 2015-2016 г.
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА \"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ\" 2014 - 2020
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА \"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ\" 2014 - 2020
   • BG05M9OP001-2.002-0151-C001 „Можем да дадем повече”
  • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА \"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ\" 2014 - 2020
   • Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01
   • Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01
   • Региони в растеж обновява домовете в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01
   • Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01
   • Региони в растеж обновява полицията в град Никопол - - договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01
   • Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол - договор № BG16RFOP001-8.003-0003-C01
  • Образование
  • Обществени поръчки
   • \"Общинска Администрация-Никопол - \"ЗА\" ефективна страуктура и управление\"
   • \"Предоставяне на консултански услуги по управление дейностите на проект \"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион\"
   • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в \"МБАЛ-Никопол\" ЕООД
   • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
   • ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Никопол
   • Дейности, свързани с осигуряване на публичност по проекти
   • Допълнително възникнали СМР при изпълнение на строителството на РСУО в регион Левски/Никопол/
   • Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол
   • Доставка на въглища за отоплителен сезон 2012/2013 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
   • Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013/2014 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
   • Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година
   • Доставка на въглища за отоплителния сезон 2014/2015 г. на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
   • Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Никопол
   • Доставка на обзавеждане и оборудване за домашен социален патронаж по проект „Подобряване условията за физическо и социално развитие на населението в община Никопол
   • Доставка на оборудване за \"Зелени\"отпадъци по две обособени позиции
   • Доставка на течни горива: дизелово гориво и газьол за отопление
   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ \"Христо Ботев\"-гр. Никопол по обособени позиции
   • Избор на Изпълнител за Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол, по проект
   • Избор на изпълнител за извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територий на населените места на територията на община Никопол
   • Избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници за линия \"София-Никопол\"
   • Избор на изпълнител за извършване на одит по проект \"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)\"
   • Избор на изпълнител за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територии на населените места на територията на община Никопол
   • Избор на изпълнител за провеждане на мерки за информация и публичност по проект \"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол)
   • Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”
   • Избор на изпълнител на СМР по проекти за реконструкция на улична мрежа и междублокови пространства в община Никопол
   • Избор на изпълнител на СМР за подобряване на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадите и парковите пространства
   • Избор на изпълнител на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви хоризонт до 2020 г.
   • Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по две обособени позиции
   • Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
   • Избор на консултант за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект \"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)\"
   • Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект \"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)\"
   • Избор на координатор в екипа за организация и управление на проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж - Никопол
   • Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците
   • Избор на педагогически и технически персонал за провеждане на извънурочни занимания с деца и ученици по проект \"Детска академия за толерантност\"
   • Извършване на ремонтни дейности в ЦДГ 3 \"Радост\", гр. Никопол, съгласно КСС
   • Извършване на текущ и окончателен одит на проект \"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле\"
   • Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Никопол кандидатстване за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.
   • Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на член 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2”
   • Изготвяне на идейни проекти и Актуализация на КСС
   • Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на град Никопол с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
   • Изготвяне на част екологична оценка на Общия устройствен план на Община Никопол в процеса на неговото изработване
   • Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. \"Витоша\" № 6 и № 8, гр. Никопол
   • Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
   • Изработване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169
   • Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Никопол в две фази
   • Изработване, доставка и монтаж на билбордове и постоянни информационни табели
   • Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадка на РСУО в регион Левски (Никопол)
   • Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
   • Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения в община Никопол
   • Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения, както и на учебните заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение-община Никопол, по предварителна заявка с транспорт на изпълнителя за 2014г
   • Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект: \"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в Община Никопол\"
   • Обществена поръчка с предмет \"Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол при заявени количества\"
   • Обществена поръчка с предмет: \"Дейности, свързани с осигуряване на публичност за нуждите на проекти\"
   • Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи
   • Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол и организациите на общинска бюджетна издръжка при заявени количества
   • Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.
   • Предоставяне на спомагателни комплексни туристически услуги за организиране на дейности с деца и педагогически кадри по проект „Детска академия за толерантност”
   • Предоставяне на физическа охрана включваща: опазване от унищожаване, разпиляване, повреда, кражби и присвояване на имоти собственост на общината и физическите лица
   • Публичност и визуализация по проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
   • Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Никопол, съфинансирано чрез
   • Разработване на политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол
   • Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол
   • Ремонт на общински пътища
   • Рехабилитация на пътища на територията на община Никопол
   • Строителство на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), пл. Санадиново
   • Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в Община Никопол
   • Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол
   • Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: \"Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол\"
   • „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол
   • „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров\", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
   • „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров\", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
  • Общинска собственост
  • Общински план за развитие
  • Общински съвет
   • Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
   • Контакти
   • Наредби
   • Отчети за дейността на Общински Съвет - Никопол
   • Постоянни комисии
   • Правилници и програми
   • Проекти на наредби
   • Протоколи от заседания
   • Решения
   • Съобщения
   • Съобщения/Покани/ за заседания на Общински Съвет - Никопол и на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол
   • Състав
  • Обявления
   • Обявление за свобоно работно в Детска градина \"Слънце\" с. Драгаш войвода
   • Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на: 1. Границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ 2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извън строителни граници 3. Честотата на извършване на дейностите по управление на \"зелени\" отпадъци в строителни граници
   • График за провеждане на комисия във връзка със сключване на споразумение и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2014/2015 г.
   • Да изчистим България за един ден
   • До всички наематели на пасища, мери, ливади от ОПФ
   • Заповед № 264/29.07.2015 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх№ 24-311и № 24-323
   • Заповед № РД 46-408 от 18.11.2014 г. издадена от Министъра на Земеделието и храните
   • Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен
   • Заповед № РД/03.08.2015
   • Заповеди № 389 и № 390 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Никопол
   • Изготвени предварителни регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70
   • Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"
   • Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата
   • Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
   • Курсове за военна подготовка
   • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
   • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
   • ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
   • ОБЯВИ за провеждане на конкурс за вакантни длъжности
   • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
   • ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА “НАУЧЕНИ УРОЦИ“
   • ОУ \"ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ\" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
   • Обява - Общинска служба \"Земеделие\"
   • Обява за провеждане на конкурсза войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
   • Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
   • Обявление и Заповед № 350/10.09.2012 г.
   • Обявление от ОС \"Земеделие\"-Никопол
   • Обявление относно реконструкция и рехабилитация на път
   • Обявяване на Публичен търг
   • Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново
   • Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол
   • Разрешение на МИЕТ за проучване на строителни материали и подземни богатства в землището на с. Муселиево
   • Разрешение № 362 от 18.12.2013 г. на МИЕ
   • Решение № ПН-37 П/2012 г. на РИОСВ - Плевен
   • СУ \"Христо Ботев\" гр. Никопол обявява свободни работни места
   • СУ \"Христо Ботев\" гр. Никопол обявява свободни работни места
   • Свободни работни места в Детска градина \"Георги Иванов\" с. Новачене
   • Споразумение за обществен ред и сигурност
   • Съобщение до стопаните на кучета
   • Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
  • Отчети
   • ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2014 ГОДИНА
   • Отчет за първата година от мандата на управление Ноември 2011 г. - Декември 2012 г.
   • Отчет за работата на администрацията през втората година на мандат 2011 - 2015 г.
  • ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ
  • Поземлени отношения
  • Правна информация
  • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  • Проекти
   • Изграждане на мостове с използване на петте сетива
   • ОП \"РЧР\" Схема № BG051PO001- 4.1.05-0081 - \"Детска академия за толерантност\"
   • ОП \"РЧР\" Схема № BG051PO001-5.1.04 - \"Помощ в дома\"
   • Проект Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол
   • Проект по ОПАК №13-13-106/10.04.2013 г. "Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол"
   • Проект по ОПАК - \"Общинска администрация Никопол - \"ЗА\" ефективна структура и управление\"
   • Проект по ОПАК № А12-22-100/16.11.2012 г. \"Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол\"
   • Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
   • Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.
   • проект BG05M9OP001-2.002-0151-C001 „Можем да дадем повече”
   • проект \"Приеми ме 2015\"
  • Профил на купувача
  • Публични регистри
  • РСУО ЛЕВСКИ/НИКОПОЛ
  • СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
   • Домашен социален патронаж
   • Осигуряване на топъл обяд в Община Никопол
  • Търгове
  • УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
   • ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ за периода 2016 – 2019 години
   • ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ за периода 2016 – 2018 година
  • Услуги
  • Характеристика
   • Забележителности
   • История
   • Природа
   • Територия и население
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg