Екология

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП "Овощна градина с капково напояване в поземлен имот № 067019 землище с.Новачене, Община Никопол 

Решение № ПН ЕО 3/2016 на МОСВ - РИОСВ Плевен относно преценяване на необходимостта от извъшване на екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никопол 2015-2020"


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Възстановяване и модернизиране на съществуващ овчарник в животновъден комплекс в ПИ № 001002от землището на с. Новачене, община Никопол


Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в Никопол


Решение № ПН-37 П/2012 г. за прекратяване на процедура по чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда