Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол - договор № BG16RFOP001-8.003-0003-C01

ИНФОРМАЦИЯ

28.09.2016 г.