Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020

Проект „С малки стъпки към успешен старт”

Договор  BG05M2OP001-3.001-0011

Размер на безвъзмездна финансова помощ:

410 366,96 лв.

В т.ч. от Европейски съюз – 348 811,92 лв.

Национално съфинансиране – 61 555,04 лв.

 Период на изпълнение:

2 август 2016 г. – 31 декември 2018 г.BG05M2OP001-3.001-0011„С малки стъпки към успешен старт”, процедура за подбор на персонал и бланки

05.10.2016 г.
---------------


Покана за Иноформационен ден, който ще се проведе на 21 декември 2016 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Никопол, етаж ІІІ, зала №317.

"Представяне на проекта и отчитане на напредъка при изпълнение на проектните дейности за периода: 2 август 2016 г. – 20 декември 2016 г."


16.12.2016 г.
---------------

ПРАВИЛА
за подбор на родители  за участие  в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЗАЯВЛЕНИЕ
За участие на родители или лица които ги заместват в целева група по  проект BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


14.02.2017 г.
---------------

Информация за проведено обучение с целева група "Родители" по проект  „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурна и инвестиционни фондове, проектна дейност 4 "Училище за родители"

ГАЛЕРИЯ

31.03.2017 г.
---------------
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg