Новини
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПОРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19, БЮРАТА ПО ТРУДА ЩЕ РАБОТЯТ НА ПЪРВА ЛИНИЯ, КАТО ОСВЕН СВОЯТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 24 МАРТ 2020 Г., СЛЕД ОБНАРОДВАНЕТО В ДВ НА ЗИПРПБ И ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ И ЗА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА НА НОИ, КАТО СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НИ ПО ЕЛ. ПЪТ И ЧРЕЗ ССЕВ. МОЛЯ ДА РАЗПОСТРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА СРЕД ОБЩНОСТТА, КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА В ОБЩИНА НИКОПОЛ И ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
25.03.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ, КАСАЕЩИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА СПИРАТ ДА ТЕКАТ (ЧЛ. 3А, АЛ.1 Т.1 ОТ ЗМДВИП). ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  ПРИ БЕЗРАБОТИЦА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В БЮРОТО ПО ТРУДА И ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СРОК ДО 14 ДНИ СЛЕД ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО ПОДАДЕНИТЕ В ТОЗИ ПЕРИОД ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ СМЯТАТ ЗА ПОДАДЕНИ В СРОК (ЧЛ. 3А, АЛ.2 Т.1 ОТ ЗМДВИП), Т.Е. НЯМА ДА ТЪРПЯТ САНКЦИЯ ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 1. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР В БЮРАТА ПО ТРУДА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (С КЕП ИЛИ ПИК НА НОИ). ЗА ЦЕЛТА МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ:
 2. ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА АЗ;
 3. ЧРЕЗ НОВАТА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА АЗ И ДАЕУ;
 4. ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ЕЛ. АДРЕС НА ДБТ (САМО ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ НА ДБТ).

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ В ДБТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВА ПРИЛОЖЕНАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЛ, ПОСТЪПИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“.

В ДОПЪЛНЕНИЕ, ВИ ИНФОРМИРАМ, ЧЕ СЪВМЕСТНО С ДА ЕУ СА АКТИВИРАНИ ОБЩО 6 ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА. СЪЩИТЕ НА ТОЗИ ЕТАП СА ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ДА ЕУ, РАЗДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“/„БЕЗРАБОТИЦА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА“, ЛИНКЪТ КЪМ КОЙТО Е: HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT

ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:

 1. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/0424F386-6BD0-4C6A-8D52-B9394A7A8F88
 2. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/885D29F8-9D68-4452-9C32-AD4B417A7F34
 3. ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/D2CDD761-816B-42F9-82DA-6E57D7C67334
 4. ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/439C1E0D-495A-47B2-9227-540B54A30BCB
 5. ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/530D4256-8761-434E-A78D-B938D510708A;
 6. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРСЕЩО РАБОТА ЛИЦЕ - HTTPS://EGOV.BG/WPS/PORTAL/EGOV/SERVICES/SOCIAL-SERVICES/UNEMPLOYMENT/3AACFAA7-DA84-4151-8F5E-841CD3ECB391

ВСЯКА УСЛУГА Е С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ И С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО СЪОТВЕТНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УСЛУГИ СЕ ПОЛУЧАВАТ В ДБТ, КОЯТО ЗАЯВИТЕЛЯТ Е ИЗБРАЛ И ПОСОЧИЛ В ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ЧРЕЗ ССЕВ В ПРОФИЛА НА ИЗБРАНАТА ДБТ.  ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИФИКАТА НА УСЛУГИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ РЕД ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОДАТЕЛЯ. В ОБЩИЯ СЛУЧАЙ, ЗА ТЯХ Е ПРИЛОЖИМА ИНСТРУКЦИЯТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ НАСТОЯЩЕТО ПИСМО.  НА ТОЗИ ЕТАП, ВИ ПРЕДОСТАВИХМЕ КРАТЪК ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА. СЪЩИЯТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПЕЧАТАН В УДОБЕН ФОРМАТ, ДА СЕ ИЗПРАТИ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ ПАРТНЬОРИ, С ОГЛЕД РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ СРЕД ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ДА ЕУ.

 1. II. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3А, АЛ.2 Т. 2 ОТ КСО, РЕГЛАМЕНТИРАН В § 5. ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗМДВИП, В КОЙТО Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 54А, АЛ. 3[1] ОТ КСО СЕ ПОДАВА В НОИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС /КЕП/ ИЛИ С ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /ПИК/, ИЛИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СЪОТВЕТНАТА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“

[1] Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (чл. 54а, ал.3 от КСО) от лица, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването (чл. 54а, ал.1 от КСО)КОНТАКТИ С ТП НА НОИ- ПЛЕВЕН

 

Служител за контакт с АЗ:

ТП на НОИ - ПЛЕВЕН

Цветелина Лишкова Дашкова

Главен експерт                                                    по осигуряването

064/884475

Tsvetelina.Dashkova@pleven.nssi.bg

Служител, който ще указва методическа помощ на служителите в приемните на АЗ:

ТП на НОИ - Плевен

Елисавета Людмилова Русанова

Главен експерт                                                    по осигуряването

064/884432

Elisaveta.Rusanova@pleven.nssi.bg

Телефонен номер, на който ще се дават указания и ще се подпомагат граждани:

ТП на НОИ - ПЛЕВЕН

Цветелина Лишкова Дашкова

Главен експерт                                                    по осигуряването

064/884475

Tsvetelina.Dashkova@pleven.nssi.bg