Новини
Община Никопол започва приемането и издаването на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите: скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР.
19.12.2018

На основание сключено Споразумение №КД -3-109/24.10.2018 г. между Община Никопол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър,  впредвид влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на територията на Община Никопол, считано от  02.01.2019 г. общината започва приемането и издаването на следните официални документи  и тяхното предоставяне на потребителите :

  1. скица на поземлен имот;
  2. скица на сграда;
  3. схема на самостоятелен обект;
  4. удостоверение за наличие или липса на КККР.

 

Приемането и издаването на документите се извършва в сградата на общинска администрация – Никопол, етаж 1 , в центъра за административни услуги и информация на гражданите  на гише – деловодство.

Сроковете за извършване и заплащането на административните услугите се осъществява на основание Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредбата №рд02-20-4 от 11.02.2016 г. за предоставяне на услуги от КККР и Тарифа №14 за таксите които се събират в системата на МРРБ и Областните управители .