Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Никопол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с откритата процедура по реда на ЗОП: “Доставка на колесен многофукционален багер с челен товарач – 1 брой за нуждите на Община Никопол” и включва и неговото гаранционно обслужване за договорения срок с избрания за изпълнител на поръчката участник УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЧЕ НА 04.09.2012 г. в 8,30 часа в заседателната зала на Община Никопол ще се отворят ценовите оферти.Д О КУ М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКАЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой зануждите на Община Никопол"

Дата: 10.07.2012 г.
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg