Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОДК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол, главен експерт "Образование и култура" на e-mail: obshtinanil@abv.bg в срок до 15.03.2017 г. включително.

дата на публикуване 10.02.2017
-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани на ел. поща на Общински съвет - Никопол: obs_nik@abv.bg и в деловодството на Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5 в писмен вид до 15.02.2017 г. включително.

дата на публикуване 16.01.2017

-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ

Доклад с мотиви

дата на публикуване 13.12.2016
-------------------------------------


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕТОИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 56, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Мотиви

    Мнения и предложения по проекта на Нова наредба се приемат в срок от 01 декември 2016 г. до 30 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obs_nik@abv.bgдата на публикуване 30.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Никопол
и издаване на сертификати клас В


Доклад с мотиви

дата на публикуване 22.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

     На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове публикуваме за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, ведно с Докладна записка и мотиви за изменение на акта.

    Мнения и предложения по проекта на изменение на наредбата се приемат в срок от 16 ноември 2016 г. до 15 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obshtinanil@abv.bg

 →   Тук е прикачения файл на докладната записка.

дата на публикуване 16.11.2016
-------------------------------------
Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016
--------------------------------------
Доклад с мотиви

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016

--------------------------------------
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg