Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

ОбявленияСЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите Изх. № ПВ1-00116/18.04.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ V-VII КЛАС - ПИГ В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 ОТ Закона за водите
--------------------------------------------------------------------------
УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.1 АПК относно ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.65, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТНЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.МУСЕЛИЕВО И В С. НОВАЧЕНЕ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
Съобщение на Басейнова Дирекция съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - "ТК - Био Селекшън - Дебово"

--------------------------------------------------------------------------
Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на:
1. Границите на районите включени в системата на организираното
поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ
2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци
в строителни и извън строителни граници
3. Честотата на извършване на дейностите по управление на "зелени" отпадъци
в строителни граници
--------------------------------------------------------------------------
Обява за провеждане на конкурс за свободни войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши
училища в страната и чужбина от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по
длъжностно разписание за резервисти
---------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" и Детска градина № 1 "Щастливо детство" гр. Никопол
обявяват свободни работни места
----------------------------------------------------------------------------
В сградата на Общинска администрация-Никопол, етаж 1,
Център за административни услуги и информация до 3
1.08.2016 год.
се записва за дърва за огрев /акация/.
Цена на 1 пр. куб.м – 60.00 лв.
Право на записване имат лицата, които нямат данъчни задължения
към Община Никопол.
С приоритет при записването ще се ползват лицата представили
експертно решение от ТЕЛК и/или самотно живеещи лица.

-----------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места
------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода
-------------------------------------------------------------------------------
Свободни работни места в Детска градина "Георги Иванов" с. Новачене

--------------------------------------------------------------------------------

СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места

---------------------------------------------------------------------------------

ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
-----------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУБРАТ

------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал. 1, във връзка с чл.75 от Закона за водите
Изх№ ПВ1-00015,Плевен 17.05.2016 на МОСВ, Басейнова дирекция "Дунавски район"

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон

------------------------------------------------------------------------------------------

Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата за 2015 г.

------------------------------------------------------------------------------------------

Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности


------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора


-------------------------------------------------------------------------------------------
До всички наематели на пасища, мери, ливади от  ОПФ
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
-------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение за провеждане на консултации по Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол
----------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД/03.08.2015 на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумения между собствениците и/или ползвателите

-----------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба "Земеделие" - Никопол СЪОБЩАВА, на земеделските производители на територията на община Никопол, че са изготвени предварителните регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70 за изготвяне на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица имат право да подадат заявления за отстраняване на допуснати грешки и неточности в срок до 18 август 2015г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Протокол от Заседание на комисия назначена със Заповед №99-1/02.04.2015г.

-----------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД - Забранява се къпането във водите на р.Дунав и всички открити водни обекти на територията на община Никопол, като се поставят обозначителни табели "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО"

-----------------------------------------------------------------------------------

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg