Новини
ПОКАНА за обществено обсъждане от местната общност на проект за дългосрочен дълг от Община Никопол
18.07.2019

На 26.07.2019 г. (петък), от 10:00 часа, в град Никопол, на ул.”Ал.Стамболийски” № 5, в сградата на Общинска администрация-Никопол, 3-ти етаж, в заседателна зала №317, ще се проведе обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, чрез обединяване на дългосрочни кредити, по договори за кредит №794/28.08.2015 г. и №1033/30.11.2018 г., за рефинансиране и съфинансиране на разходи по проектите по договори за кредит № 930 и 931 от 29.11.2017 г. и за рефинансиране и съфинансиране на разходи по проектите по договори за кредит №1057 и №1058 от 13.03.2019 г. , представляващи разходи за сметка на бюджета на Община Никопол

 

Място за свободен достъп до материалите по проекта:

а) в информационния център за граждани и юридически лица в град Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” № 5, сградата на Общинска администрация-Никопол, 1 етаж

б) в сградата на всяко кметство/кметско наместничество на територията на община Никопол – в стаята на кмета/кметския наместник и/или на специалиста по бюджет

 

Време за обществен достъп до документацията – до приемане на решение от Общински съвет-Никопол за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол.

 

Лица за контакти от Общинска администрация-Никопол:

Любомир Мачев – зам.-кмет на Община Никопол, а при негово отсъствие Илияна Великова-юрисконсулт при Община Никопол

Люба Петрова – директор на дирекция „Административно обслужване и правни дейности” при Община Никопол, а при нейно отсъствие -инж. Светозар Трифонов-директор на дирекция „Устройство на територията”;

Стефан Стефанов – директор на дирекция „ФСД” при Община Никопол, а при негово отсъствие-Николай Илиев, ст.експерт „ФСД”.

 

 

Публикация на поканата - в местният вестник „Никополски хоризонти”, на информационното табло в сградата на общината, на интернет-страницата на общината - http://www.nikopol-bg.com, категория „Обявления”.

Ел.поща, за изпращане на становища и предложения по проекта: obshtina@nikopol-bg.com