Новини
Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
15.10.2018
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" Заявление № ПВ1-00088/18.09.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка, десен приток на река Дунав с цел реконструкция на системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект - аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" в град Никопол ЕКАТТЕ 51723, общ.Никопол, област Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

пълен текст на съобщението тук