Новини
Начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“
15.05.2017

На 19.05.2017 г. от 11.00 ч. ще се проведе начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“, който се осъществява от Община Никопол с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Никопол сключи договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализацията на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“.

Целта на проект "Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол" е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура. Осигуряване на рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддържането й, с оглед да се подобрят условията на работа на обитателите на сградата и предоставяне на по-добри услуги на населението.

Дейности предвидени в рамките на проекта:

Организация и управление на проекта

Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по ЗОП

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР

Строителен надзор и оценка за съответствие

Публичност и визуализация на проекта

Финансов одит на проекта.

След изпълнение на предвидените дейности проекта ще постигне следните резултати:

  1. Изготвен инвестиционен проект;
  2. Издадено разрешение за строеж;
  3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност:

Енергоспестяваща мярка 1 - подмяна на съществуваща дограма;

Енергоспестяваща мярка 2 - топлинно изолиране на външни стени;

Енергоспестяваща мярка 3 - топлинно изолиране на покрив; 

Енергоспестяваща мярка 4 - топлинно изолиране на пода;

  1. Изпълнение на мерки от техническото обследване;
  2. Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

Бенефициент на  проекта: Община Никопол

Дата на стартиране     - 26.09.2016 г.

Дата на приключване - 26.03.2018 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 837 777,22 лева

Финансиране от Европейския съюз – ЕФРР – 709 231,40 лева

Национално финансиране – 125 158,48 лева

и

Собствен принос – 3 387,34 лева

 /assets/OP_RR_2014_2020/4itali6te/_покана читалище.jpg