Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол организира на 02.12.2019 г.от 16,00 часа в заседателната зала, находяща се в Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5,ет. 3 информационен ден за разясняване на възможностите за обновяване на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”
29.11.2019

Забранява се нарагламентирането изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места
14.11.2019
Във връзка с настъпването на отоплителния сезон и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Ви уведомяваме, че се забранява нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места. Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв. Съгласно чл. 134 от ЗУО едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10000 до 50000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.  

Механизъм лична помощ
01.09.2019
Във връзка с прилагане на Закона за личната помощ, Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика за включване в механизма лична помощ и в изпълнение на подписаното Споразумение между Националния осигурителен институт/НОИ/, Агенцията за социално подпомагане/АСП/ и Община Никопол /изх.№ 257/09.08.2019 г. за общината/, сключено съгласно чл.2, ал.11 от Наредбата, Община Никопол обявява прием на документи от лица, отговарящи на условията и желаещи да се включат в Механизма. Подаване на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ. До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат: хората с право на чужда помощ с...

Срещи с мобилен екип на ОД на МВР -Плевен
02.08.2019
Уведомява ме Ви, че с цел подобряване на дейността по опазване на обществения ред в населените места и противодействие на конвенционалната престъпност, на територията на област Плевен е изготвен график за организиране и осъществяване на прием на граждани за срещи с мобилен екип в населените места в кметствата, като за гр.Никопол, съгласно графика е предвидена среща за посещение на служители от ОД на МВР - Плевен в общинската администрация на 09.08.2019 г./петък/ от 11:00 часа.

Областният управител Мирослав Петров обяви бедствено положение в област Плевен във връзка с Африканската чума по свинете
25.07.2019
Със своя заповед областният управител на Плевен Мирослав Петров обявява бедствено положение на територията на област Плевен във връзка с установените огнища на болестта Африканска чума по свинете в честни стопанства в общините Гулянци, Никопол, Левски и Белене.Бедственото положение влиза в сила от днес 24 юли и ще продължи до 31 юли 2019 година, като срокът, при необходимост, може да бъде удължен. За ръководител на операциите, произтичащи от обявеното бедствено положение, областният управител Мирослав Петров определя директора на ОДБХ- Плевен д-р Иван Йорданов. В заповедта си областният управител разпорежда органите на ОДБХ – Плевен да организират цялостната дейност по координация,...

Традиционен турнир по плажен волейбол на 17.08.2019 г.
24.07.2019
Регламент на турнира